IQ + EQ = SANT

Det räcker inte att vara smart i huvudet och har ett högt IQ för att klara sig i en föränderlig tid. Här nedan får du en snabböversikt över de viktigaste EQ förmågorna. De går att mäta och utveckla. Coachning är en bra metod för att utveckla EQ.   

Jag vill veta mer

Vad är EQ?

Kort kan man säga att EQ är känslomässiga- och sociala förmågor.

Med ett utvecklat EQ kan du hantera dig själv och samarbeten på ett betydligt tryggare sätt. Bli tåligare för stress och dessutom en bättre beslutsfattare. Du och verksamheten kommer blir effektivare!

När jag gjorde min första EQ mätning fick jag både igenkännande och några överraskningar. Sedan dess har jag varit uppmärksam på mina förmågor och tränar dem ständigt. Det är balansen mellan förmågorna som är viktigast.

Lite längre ner på sidan kommer du att se översiktligt de 16 förmågor som ingår i Emotionell intelligens. EQ förmågorna kan mätas bl.a. med hjälp av EQ-i 2.0. Erfarenheten är att när människor får syn på sitt EQ börjar en utvecklingsprocess. Coachning har visat sig vara ett bra sätt för att utveckla EQ.

EQ förmågor är som allt annat, vill man bli bättre så får man träna! Men först är det ju bra att man får veta vad och hur man kan träna. EQ mätningen görs individuellt. Det finns möjlighet att göra en så kallad 360 mätning som innebär att ens kollegor ger sin bild av dina EQ förmågor. Det är ett bra sätt att få en realistisk bild över hur man uppfattas av omgivningen.

Förutom att träna individer till ett bättre EQ håller jag workshops för team och för grupper. Längre ner på sidan hittar du information om de olika upplägg jag erbjuder. 

 

Definition av Emotionell Intelligens;
 • Hur vi:
  • Relaterar till oss själva
  • Uttrycker oss
  • Utvecklar och upprätthåller sociala relationer
  • Hanterar motgångar

och......

 • Förmågan att känna glädje!

EQ - förmågorna är uppdelade i fem olika grupperingar. Nedan hittar du korta beskrivningar av varje förmåga.

Nyfiken?  Läs vidare! 

Självuppfattning

Självkänsla

Att respektera sig själv och förstå och acceptera sina styrkor och svagheter

Självförverkligande

Förmågan att veta vad man vill och är bra på. Att aktivt sträva efter egen utveckling. Att känna glädje, stimulans och mening i det man gör.

Känslomedvetenhet

Förmågan att upptäcka och förstå sina egna känslor. Att kunna särskilja mellan olika känslor och förstå varför man känner som man gör.

Det handlar även om att förstå hur känslorna påverkar sina egna och andras tankar respektive handlingar.

 


Självuttryck

Självständighet

Att föredra, och att ha lätt för att själv fatta beslut. Att hellre leda än att följa andra. Förmågan att vara självgående och oberoende av andra, dvs att kunna fatta beslut, planera och utföra uppgifter självständigt.

Känslouttryck

Förmågan att öppet uttrycka, beskriva och dela sina känslor med andra, både verbalt och icke- verbalt.

Självhävdelse

Förmågan att kunna uttrycka känslor, tankar och idéer öppet. Det handlar också om att kunna stå upp för sig själv, sina värderingar och rättigheter på ett socialt accepterat sätt utan att det går ut över andra. 


Stresshantering

Flexibilitet 

Handlar om att kunna anpassa sina känslor, tankar och beteende till främmande och oförutsägbara omständigheter och idéer. 

Optimism

Förmågan att ha en positiv attityd och syn på livet. Det handlar om att kunna förbli hoppfull och motståndskraftig, även i stunder av motgång. 

Stresstolerans

Förmågan att hantera stressiga eller svåra situationer, samt tro att man kan klara av eller påverka situationer på ett positivt sätt.


Beslutsfattande

Impulskontroll

Förmågan att motstå eller skjuta upp en frestelse eller impuls. Även förmågan att undvika att agera obetänksamt eller fatta förhastade beslut.

Realism

Förmågan att förbli objektiv och se saker och ting som som de faktiskt är.
Det handlar om att inse när känslor och/eller fördomar leder till lägre grad av objektivitet.

Problemhantering

Förmågan att hitta lösningar på problem i situationer där känslor är inblandade.
Problemhantering handlar om att förstå hur känslor påverkar förmågan att fatta beslut.


Mellanmänskliga förmågor

Sociala relationer

Förmågan att skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer som kännetecknas av tillit och medmänsklighet.

Empati

Förmågan att uppmärksamma, förstå och värdesätta hur andra människor känner.


Det innebär även en förmåga att kunna uttrycka förståelse för någon annans perspektiv samt att bete sig på ett känslomässigt sätt.

Socialt ansvar

Förmågan eller villigheten att bidra tillsamhället, "gruppen" eller rent allmänt till andras bästa.


Livsglädje !

Innefattar känslor av tillfredställelse, nöjdhet samt förmågan att uppskatta livets alla aspekter. Den här förmågan är något man kan uppnå när man har tränat de andra förmågorna.


Är DU beredd på att mäta ditt EQ?

Mätningen är forskningsbaserad. Den är utformad via MHS Multi-Health Systems. Mätningen görs via nätet och består av 133 frågor som besvaras på ca 20 minuter. En sk 360 mätning går att göra. Du får en rapport, feedback med tips om hur du kan träna dina förmågor på egen hand eller med hjälp av en coach. Det går att träna EQ också utan mätningen utifrån en enklare självskattning av sina förmågor.

Vad kostar det?

Du kan investera i din och verksamhetens framtid? Här är några förslag på paket. Workshops för team eller en grupp är ett bra början för att att få en hållbar och effektiv verksamhet. (Kostnad för workshop kan vi höras om.) Bidrar du i klimat- och miljöutmaningen kan vi komma överens om ett rabatterat pris.

EQ mätning + feedback

1 900 kr

Exklusive moms. Betalas via faktura innan mätningen.

Det här får du;

 • EQ mätning via webben
 • Skriftlig rapport med reflektioner och tips på hur förmågor kan tränas.
 • 60 minuter feedback via ZOOM.
Boka informationssamtal

EQ mätning + coachning

2 300 kr

Exklusive moms. Per månad vid 3 månaders coachningsavtal. Totalkostnaden faktureras innan EQ mätning.

Det här får du;

 • EQ mätning via webben
 • Skriftlig rapport med tips på hur EQ förmågorna kan tränas.
 • 60 minuters feedback via ZOOM.
 • Obegränsat antal coachtillfällen via ZOOM eller telefon under 3 månader från den dag mätningen gjordes.
Boka informationssamtal

Stora paketet. EQ mätning + coachning 6 månader.

2 000kr

Exklusive moms. Per månad vid minst 6 månaders coachavtal. Totalkostnaden faktureras innan EQ mätning.

Det här får du;

 • EQ mätning via webben
 • Skriftlig rapport med tips på hur EQ förmågorna kan tränas upp.
 • 60 minuters feedback på mätningen.
 • Obegränsat antal coachtillfällen via ZOOM eller telefon under 6 månader från den dag mätningen gjordes.
Boka informationssamtal

Ta kontakt och du får veta mer om EQ, coachning och hur det kan utveckla dig/er vidare!

Första samtalet helt utan kostnad!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.