Coachning?

Professionell coachning


Coachning är en kraftfull samtalsmetod. Den bidrar till att du börjar se utmaningar från olika perspektiv, undersöker olika möjliga lösningar och får stöd i att planera konkreta steg mot önskad förändring.

Coachning hjälper till att lägga grunden till och underlätta utveckling på det kognitiva, emotionella och/eller beteendemässiga planet. Du bestämmer vilka utmaningar som tas upp i samtalen och hur djupa samtalen ska vara. Coachen håller i och, med försiktighet, styr processen framåt. Coachen tar också ansvaret för att det är klientens behov och agenda som styr under hela processen. Coachning bygger på en samarbetande och jämlik relation där dina behov står i fokus.

Ingen Terapi eller behandling

Coachning är ingen terapi eller behandling i traditionell mening. Har du behov av behandling eller terapi hänvisar och uppmuntrar coachen dig till att söka stöd hos andra professioner som är kunniga inom de områdena.

Coachning använder verktyg som vidgar perspektiven och öppnar för nya lösningar. De processinriktade samtalen med kraftfulla utvecklande frågor tillsammans med aktiv närvaro/lyssnade hos coachen är viktiga delar i coachning. Processen anpassas efter dina behov och takt. Andra verktyg förutom samtal kan erbjudas som en del av coachningen om det passar just ditt sätt att vara och lära.

Grundtanken inom coachning är att det inom människan själv finns en kunskap om vad hen bör göra för att utvecklas vidare. I grunden ligger en optimistisk människosyn som utgår från att människor vill och kan utveckla sig genom att bland annat medvetet ta i bruk sina egna resurser.

Coachningsmetoderna och verktygen är utformade för att få tillgång till klientens egna resurser. Coachen hjälper och stöttar klienten till att finna svaren på sina frågor och vägen till förändring bl.a. genom att stötta klienten i sitt lärande.

Förhållningssättet i coachning är mer lösningsinriktat än probleminriktad. Coachning uppmuntrar klienten till att ta ett aktivt ansvar för sitt liv och ger möjlighet till växande genom ökande medvetenhet och ansvarskänsla.

Coachen är expert på förändringsprocessen och behöver inte nödvändigtvis vara sakkunnig inom ditt kompetensområde. Metoden är målfokuserad och handlingsinriktad.

Coachning kan ske både individuellt, i par och i grupp.

Som medlem i International Coach Federation, ICF, följer jag etiska riktlinjer och kontinuerligt vidareutbildar mig. 

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.